Professionele organisatie

Hogere kwaliteitseisen; op weg naar de professionele onderwijsorganisatie

De wereld verandert.

Enerzijds worden er steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van het onderwijs. Het kabinet spreekt de ambitie uit dat het Nederlands Onderwijssysteem tot de top in de wereld moet gaan behoren. Het beste halen uit talentontwikkeling van onze leerlingen en studenten. Dat redt je niet met alleen een professionaliseringsplan voor docenten, hoe belangrijk dat ook is. Optimale talentontwikkeling raakt alle organisatieaspecten, inclusief cultuur en persoonlijk leiderschap.

We moeten de fundamentele slag maken naar professionele onderwijsorganisaties, waarin leren en maximale talentontwikkeling centraal staan. Geborgen in alle organisatieaspecten. De fundamentele slag maken van een organisatie met onderwijsprofessionals naar een professionele onderwijsorganisatie, waarin gebruik gemaakt wordt van de meest effectieve inzichten en methoden. Alles met de focus op maximale talentontplooiing en talentbenutting van leerlingen/studenten.

Verhogen van het rendement en de productiviteit

De ambities zijn hoog, de middelen blijven beperkt. De schaarste op de arbeidsmarkt voor onderwijzend personeel zal de komende jaren eerder toe- dan afnemen. Er ligt een grote uitdaging om productiviteit in het onderwijs te vergroten. Meer rendement per lesuur en met minder docenten meer kunnen doen. Dat vraagt erom op een vernieuwende manier naar werk en werkprocessen te kijken, waarbij de mogelijkheden van nieuwe technologieën aanvullend en ondersteunend optimaal worden benut.

Wat doet Onderwijs is Meer

Het is onze passie om onderwijsorganisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van de bouwstenen van een professionele, lerende onderwijsorganisatie. Onderwijsmanagers beter maken in het leidinggeven aan professionals. Samen met onze klanten op een vernieuwende manier kijken naar werkprocessen en de mogelijkheden van nieuwe technologieën en methoden in te zetten om de productiviteit en de kwaliteit van talentontwikkeling bij leerlingen en studenten drastisch te verhogen.

En om docenten te helpen bij het vergroten van inzicht in de verschillen in de klas en dat te vertalen naar het vergroten van het eigen vermogen tot stijlflexibiliteit. Zowel didactisch als in de eigen wijze van communiceren. Beter rendement, betere aansluiting bij de leerlingen/studenten met minder lesstress!