Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

  • Opdrachtnemer: Onderwijs is Meer.
  • Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Onderwijs is Meer.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 

2. Offerte en totstandkoming overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtnemer schriftelijke en/of digitale bevestiging heeft gekregen van Opdrachtgever op een eerder uitgebrachte offerte.

2.2. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.3. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatie verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn offerte hierop baseren. De geldigheidsduur van onze offertes betreft 10 werkdagen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

 

3. Prijs

3.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. Dit zal te allen tijde overlegd worden met opdrachtgever.

3.2. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

 

4. Intellectuele eigendom

4.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte trainingen, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden.

4.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

4.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

4.4 Opdrachtnemer houdt het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht.

 

5. Ingehuurde professionals

5.1 Ingehuurde professionals (waaronder trainers en adviseurs) die onder de naam van Opdrachtnemer werkzaam zijn bij Opdrachtgever, hebben gedurende twee jaar na beëindiging van de laatste opdracht via Opdrachtnemer een concurrentiebeding, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten op eigen titel.

5.2 Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, gedurende voornoemde periode de eerder door Opdrachtnemer ingezette professional in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, gebruik te maken van zijn/haar diensten zonder tussenkomst van Opdrachtnemer.

 

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.

6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.5 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.

6.6 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

6.7 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

 

Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

8. Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

 

9. Ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5 Omstandigheden, die een overmacht-situatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

 

10. Annuleringsregeling

In geval van annulering door de opdrachtgever wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

  1. 10 dagen voor de aanvangsdatum: volledig tarief.
  2. binnen 4 weken voor de aanvangsdatum: helft van het tarief.

 

11. Reclames, klachten

11.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na geleverde dienst ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

11.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde diensten niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na afronding dienst.

 

12. Klachten- en beroepsregeling

12.1 In geval van (vermeende) wanprestatie vind er een gesprek plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om het probleem op te lossen. De Opdrachtgever kan zich wenden tot Melek Usta.

12.2 Indien dit gesprek niet tot tevredenheid verloopt kan de opdrachtgever zijn klacht schriftelijk melden, binnen 2-4 weken na het eerste gesprek. Binnen 4 weken wordt de klacht schriftelijk beantwoord en afgehandeld. Neemt de afhandeling van de klacht langere tijd in beslag dan wordt de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld met ook een indicatie van de doorlooptijd.

12.3 Alle klachten worden door Opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en bewaard voor de duur van twee jaar.

12.4 Is de klacht dan nog niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de Opdrachtgever zich wenden tot de onafhankelijke mediator. Dit betreft de heer H.A.H. Sars, HR-adviseur en te bereiken via info@sarspersoneelsadvies.nl. De uitspraak van de mediator is bindend voor Onderwijs is Meer en eventuele consequenties zullen snel worden afgewikkeld.

12.5 In laatste instantie is een gang naar de civiele rechter mogelijk.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

13.4 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

13.5 De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

13.6 Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

 

14. Toepasselijk recht

14.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die mochten ontstaan in verband of voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland.

 

15. Kwaliteit

Opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met geldende professionele normen. Toetsingskader hiervoor zijn onder andere de evaluaties die na afronding van elke opdracht worden uitgevoerd en besproken met Opdrachtgever.

 

16. Vertrouwelijkheid, Zorgvuldigheid en Integriteit

16.1 Opdrachtnemer gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met alle informatie die door Opdrachtgever verstrekt wordt.

16.2 Opdrachtnemer volgt de geldende richtlijnen van de reclamecode voor cursussen.

16.3 Opdrachtnemer zal zich, met inachtneming van al het vooraanstaande, inspannen om Opdrachtgever op integere en immer zorgvuldige wijze van dienst te zijn.